Archive for Duben, 2012

Mladí lékárníci se chtějí specializovat ve smysluplných vzdělávacích programech

Pondělí, Duben 16th, 2012

V sobotu 14. dubna 2012 proběhl v Lékařském domě v Praze Seminář ke specializačnímu vzdělávání (SSV), který iniciovali a zorganizovali Mladí lékárníci, o. s. ve spolupráci s Českou Farmaceutickou Společností (ČFS) a Českou Lékárnickou Komorou (ČLnK).

Otevřeného fóra k problematice specializačního vzdělávání se účastnili členové představenstva ČLnK včetně jejího prezidenta PharmDr. Lubomíra Chudoby, zástupců lékárenské sekce ČFS ČLS JEP, jednotlivých akreditačních komisí a vedoucího katedry lékárenství IPVZ, kteří přednesli svá stanoviska, seznámili auditorium s aktuální legislativou a zodpověděli na dotazy z pléna.

SSV navštívilo téměř 90 účastníků, což jasně poukazuje na fakt, že problematika specializačního vzdělávání farmaceutů je stále aktuálním a nedořešeným tématem. Účastníci semináře se jednomyslně shodli na tom, že specializace v oboru jsou užitečné a potřebné a také, že zaměření jednotlivých specializačních oborů by mělo atestantovi umožnit smysluplné proškolení v těch oblastech, které specialista využije ve své každodenní praxi, a to s ohledem nejen na vlastní náplň atestační přípravy, ale i na místo výkonu povolání. Znamená to tedy zachování jednotlivých základních oborů – veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství a oboru klinická farmacie.

Z hlediska průběhu předatestační přípravy zazněl většinový názor, že obor veřejné a nemocniční lékárenství by měly mít společný základ (v rozsahu 18 měsíců), samostatně by měla probíhat specializační příprava v oboru klinické farmacie bez nutnosti pracovního úvazku v lékárenském zařízení.

Občanské sdružení Mladí lékárníci chce ve spolupráci s akreditačními komisemi, ČLnK, ČFS hledat řešení, jak náplně jednotlivých oborů upravit tak, aby byly specializace přínosné pro uchazeče o atestaci z hlediska jejich potřeb, aby vedly ke zkvalitnění péče o pacienta a zároveň aby byly realizovatelné v rámci dosavadního pracovního zařazení. Mladí lékárníci zpracují na základě dotazníkového šetření svoji představu o budoucí podobě specializačního vzdělávání a předají ji zástupcům akreditačních komisí.

Podporujeme
Hledej