Archive for Říjen, 2015

Sněm Mladých lékárníků

Pondělí, Říjen 19th, 2015

V sobotu 10. října 2015 se v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnil Sněm Mladých lékárníků. Dopolední část byla věnována sdělením a diskuzí s pozvanými hosty, představiteli lékárenského oboru zejména z řad vedení České lékárnické komory (ČLnK), odpolední část Sněmu byla věnována prezentaci aktivit sdružení a zejména volbám do vedení Mladých lékárníků.

Sněm byl zahájen děkanem Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D, který podpořil mladé lékárníky v zájmu o vliv na budoucnost svého oboru a zmínil změny ve studijních plánech, otevření výuky farmacie na Krétě nebo otevření nového kampusu fakulty v Hradci Králové.

Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba představil hlavní problémy, které aktuálně řeší Představenstvo ČLnK. V prezentaci zazněla cesta začlenění výkonu farmaceuta do legislativy, byly představeny aktuální legislativní změny a priority ČLnK. Nejaktuálnějším problémem bylo hledání kompenzací propadu cen a tím i příjmů lékáren zvýšením signálního výkonu a návrhem změn v systému odměňování lékáren. Následovala prezentace Mgr. Michaely Bažantové k potřebě dispenzačního standardu k zajištění odborné úrovně dispenzace v lékárnách i zajištění podkladů k odměňování lékáren za odbornou péči farmaceutů.

Na diskuzi k dispenzačnímu standardu navazovala přednáška PharmDr. Stanislava Havlíčka, který přinesl inspirace pro odborné lékárenské činnosti a poukázal na úskalí omezeného (tzv. tunelového) vidění při zavádění nových služeb v lékárnách nebo při zavádění nových modelů odměňování lékárenské péče. Seznámil také účastníky s honorovanými odbornými lékárenskými činnostmi v zahraničí (jednodávkové systémy, vakcíny, úspory pro ZP).

Na kritickou finanční situaci veřejných lékáren upozornil místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren PharmDr. Petr Krpálek, který poukázal na propad ohodnocení lékárenské péče v posledních 10 letech. Tvrdá ekonomická situace lékáren a zejména její vyhlídky do budoucna vyvolaly silnou diskuzi a vážné obavy mladých lékárníků i přítomných studentů fakulty. Po takových informacích musela následovat přestávka pro optimističtější naladění.

Další program byl věnován problematice udržení kvalitní lékárenské péče. O způsobu kontrolní činnosti ze strany ČLnK a zkušenostech z inspekcí v lékárnách přednášel Mgr. Jiří Kotlář, který spolu s PharmDr. Pavlem Grodzou z Čestné rady ČLnK odpovídaly dotazy na uskutečněné inspekce a na následné sankce za prohřešky lékárníků. Bylo upozorněno na odpovědnost vedoucího lékárníka a lékárníků, kteří někdy mylně cítí odpovědnost na straně svého provozovatele. PharmDr. Pavel Grodza poté shrnul vývoj, strukturu a zejména vzdělávací aktivity České farmaceutické společnosti a regionálních lékárnických Spolků. Mgr. Aleš Krebs, PhD., který má v pozici tiskového mluvčího ČLnK na starosti projekty posilující dobré jméno lékárníků na veřejnosti, představil nový na pacienty orientovaný internetový projekt Lékárnické kapky.

Následná diskuze všech řečníků s účastníky Sněmu se věnovala především problémům spojených se zajištěním dostatečného a kvalitního personálu v lékárnách, například přítomnosti vedoucího lékárníka na pracovišti, standardům kvalitní lékárenské péče i problémům s proměnlivou a nepředvídatelnou spoluúčastí pacientů za léky, která často odpoutává primární pozornost pacientů v lékárnách.

Odpolední program byl věnován činnostem sdružení Mladí lékárníci a zapojení mladých lékárníků. PharmDr. Aleš Novosád představil svou agendu odborného konzultanta na Sekretariátu ČLnK a poukázal na nutnost přítomnosti lékárníka z praxe na půdě ČLnK. Představil několik dílčích složek ze svých mnoha úkolů, kterými se od svého uvedení zabýval. Zazněly například informace o získaném grantu z fondu Zdraví VZP nebo ve spolupráci s odbornými společnostmi příprava projektu Cesta k nekuřáctví, ve kterém lékárník obhájil svou pozici odborníka.

V odpolední části Sněmu seznámil PharmDr. Antonín Svoboda účastníky s aktivitami sdružení, začleněním mladých lékárníků do akreditačních komisí pro farmaceutické obory specializačního vzdělávání a zapojením mladých lékárníků do vzdělávacích aktivit a se spoluprácí s ČLnK.

Následovala diskuze o tom, jaké cíle si v rámci sdružení stanovit pro příští roky, na kterou navázaly volby nového vedení. Do Předsednictva byli zvoleni jako předseda PharmDr. Antonín Svoboda (Znojmo), jako místopředseda PharmDr. Josef Vaníček (Liberec), dále PharmDr. Aleš Novosád (Benešov), Mgr. Ondřej Krenk (Čáslav) a Mgr. Jakub Weber (Havlíčkův Brod). Do Revizní komise byli zvoleni PharmDr. Dalibor Černý, PhD. (Praha), Mgr. Jana Mohoutová (Praha) a Mgr. Alexandra Hašková (Doksy).

 

 

Tisková zpráva, 6. 10. 2015

Úterý, Říjen 6th, 2015

Občanské sdružení Mladí lékárníci 6. října 2015 vydalo tiskovou zprávu týkající se stagnace příjmů lékárníků, její znění si můžete přečíst zde.

Podporujeme
Hledej