XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Praha a Katedra sociální a klinické farmacie Faf UK Hradec Králové pořádají XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha „Vinobraní“ zkušeností s názvem Farmakoterapie v pediatrii a infekční onemocnění.

Termín a místo konání: 25.–26. 11. 2011, Mikulov

Více informací včetně způsobu registrace a zaplacení ubytování naleznete zde.

Ještě připojujeme průvodní slovo k sympozium od Prof. RNDr. Jiřího Vlčka (předsedy organizačního a programového výboru):

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Sympozium klinické farmacie René Macha nabízí už po třinácté prostor pro diskuzi o lékových problémech. Těší nás zájem odborné veřejnosti (každoročně se účastní asi 300 farmaceutů a studentů) a jen nás to utvrzuje v tom, že je nutné mít fórum zabývající se lékovými problémy (DRPs). Lékové problémy musí řešit každý lékárník a klinický farmaceut – ovšem každý na své úrovni a dle svých možností limitovaných časem, přístupem k informacím a zkušenostmi s jejich řešením. Zpětné vyhodnocení úspěšnosti řešení DRPs stejně jako vnímání rizik a prospěšnosti terapie pacientem, jinými zdravotníky a z pohledu EBM, jsou klíčové kroky, které sníží riziko pro pacienta a zefektivní a zvýší podíl lékárníka na racionálním využití léčiv. A to je cíl i našeho Sympozia. Snažíme se pozvat odborníky z řad lékařské praxe, kteří ukážou na medicínskou stránku problematiky, klinické farmaceuty s bohatými zkušenostmi s intervencemi do farmakoterapie, ale i lékárníky mající velké zkušenosti s řešením DRPs či lékárníky teprve začínající. Všichni však musí v krátké době rozpoznat problém tak, aby měl pacient šanci dosáhnout cílů terapie, aby se snížila rizika používaných léčiv a samozřejmě, aby léková non-compliance nevedla k potlačení maximalizace účinku nebo nesnižovala možnost minimalizace rizik předepsaných léčiv či OTC léčiv a zdravotnických prostředků. Sympozium dává prostor toto řešit v rámci diskuzí k přednáškám, volným a posterovým sdělením a během workshopů na zámku v Mikulově a během společenského večera v prostorách Valtického podzemí. Nevymezujeme se vůči žádné skupině farmaceutů, protože každá může diskuzi obohatit svým pohledem a svou zkušeností. Akci pořádá Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP spolu se zkušeným týmem Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, jejíž členové aktivně řeší lékové problémy jak výzkumně, tak i rutinně, protože poskytují lékový informační servis v České republice a provádějí audit DRPs na různých úrovních zdravotnických zařízení. Pokračují tak ve výuce a kultivaci jak klinické farmacie, která je na naší fakultě vyučována už více než dvacet let, tak i farmaceutické péče, od jejíhož zavedení do výukových programů uplynulo právě pět let. Chtěl bych Vás proto pozvat na poslední listopadový pátek a sobotu do Mikulova. Těšíme se na Vás a věříme, že výměnou zkušeností posuneme farmacii opět o něco více směrem ke klinické farmacii a k efektivnímu provádění farmaceutické péče.

Atestace za 14 % stávající ceny!

Dle informace Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze 3. srpna 2011: Dnem 1.8.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády 225/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Podle tohoto nařízení, které představuje snížení poplatků za zkoušky, bude IPVZ od podzimu 2011 postupovat.

Více konkrétních informací zde.

Dříve o tom informoval již například server Medical tribune CZ.

Ikona webu a diskuzního fóra mL

Před časem jsem vytvořil ikonku webu Mladých lékárníků , pomocí které si lze zkrátit cestu na naše stránky, pokud si ji uložíte do “oblíbených”.