Zástupci předsednictva mL navštívili další státní instituci

Po schůzce s ministrem zdravotnictví se členové předsednictva mL setkali s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Mgr. Irenou Storovou, MHA. Po krátkém představení spolku a nabídce další spolupráce byla diskutována následující témata:

1. Výpadky léčiv

Z pohledu lékárníků je velice nepříjemné vysvětlovat pacientům, že jejich léčivý přípravek nemá lékárna skladem z důvodu výpadku. Pacienti často situaci nechápou a domnívají se, že je to chyba lékárníků. Méně známý pro lékárníky je fakt, že pacienti si v hojné míře chodí stěžovat i přímo na SÚKL a chtějí po něm vydání svých léků. Na základě podnětů a proseb pacientů dokonce SÚKL obvolává lékárny a léky jim tam rezervuje k vyzvednutí. To, že situace s výpadky léků je vážný problém, si uvědomují všichni a dokládají to i data, neboť například k 13. 8. bylo hlášeno u 230 SÚKL kódů léčivých přípravků přerušení dodávek. Dle vyjádření paní ředitelky ještě žádná z evropských zemí nepřišla s návrhem, jak tento stav zcela vyřešit. K tématu je však důležité zmínit, že SÚKL vyvíjí maximální možnou aktivitu při hledání řešení výpadků. Mezi jeho aktivity patří pravidelná i ad hoc jednání s držiteli rozhodnutí o registraci, zjišťování, jestli je léčivo dostupné v zahraničí, případně shánění možné náhrady. Velkým problémem je, že držitel rozhodnutí o registraci často posunuje termín obnovení dodávek, z například původně ohlášeného měsíčního výpadku až na půlroční. Za toto prodlužování ho bohužel SÚKL nemá možnost sankcionovat. SÚKL dále vidí za výpadkem léčivých přípravků fakt, že i přes zákazy a výši pokut, subjekty s oprávněním k distribuci léčiva vyváží. Debata k problematice výpadků byla velmi rozsáhlá. Více informací k tématu se bude možné dozvědět 12. 10. 2019 na Podzimní konferenci Mladých lékárníků v Hradci Králové.

2. Emergentní systém dodávání léčiv do lékáren

Dle SÚKL se nejedná o řešení, které vyřeší všechny problémy související s nedostupností léků, ale mělo by situaci výrazně zlepšit hlavně z pohledu pacientů i zátěže lékárníků. Emergentní systém nebude zpoplatněn, pouze může být u takto dodávaných léčivých přípravků jiná přirážka distributora, než jakou mají lékárny nasmlouvanou. Ministerstvo zdravotnictví plánuje toto ošetřit v Cenovém předpise.

3. Elektronický recept (eRp) a výpadky úložiště

Bylo zřízeno třetí, záložní úložiště, které bude využíváno pouze v lékárnách při nefunkčnosti primárního úložiště. Slouží k náhledu na předepsaný elektronický recept bez možnosti zapsání výdeje. Data se průběžně automaticky synchronizují do tohoto záložního úložiště. Toto úložiště je neustále dostupné a v době výpadku primárního úložiště je možné zjistit obsah receptu z úložiště záložního. Tato funkčnost musí být zapracována v lékárenských softwarech. Webová a mobilní aplikace byla pro práci se záložním úložištěm již upravena. Nemělo by proto v praxi docházet k přerušení možnosti vydávat eRp. Situace s výpadkem proudu nebo softwaru a FMD bude dále diskutována, není zatím jednoznačný postup vzhledem k odložení sankcí při neověřování.

4. Poradna

Lékárníci na sociálních sítích často mezi sebou řeší sporné situace z lékárenské praxe, kde si nejsou zcela jisti, jestli postupují správně (např. číselné vedení dokladů v evidenční knize návykových látek). Po dohodě s paní ředitelkou budou dotazy v pravidelných intervalech posílány předsednictvem mL a SÚKL se na ně pokusí odpovědět.

5. Kontroly SÚKL v lékárnách

SÚKL se nebrání užší spolupráci s IPVZ pro zařazení přednášky na téma kontrol v lékárnách do specializačního vzdělávání. Bude dále projednáváno s IPVZ.

Stejně jako na ministerstvu zdravotnictví i zde panovala po celou dobu jednání příjemná atmosféra. Paní ředitelka potvrdila účast na Podzimní konferenci mL 12. 10. v Hradci Králové. Na akci se můžete stále přihlašovat na webových stránkách www.mladilekarnici.cz.