Možnosti pro celoživotní vzdělávání

V článku Celoživotní vzdělávání jsme informovali o tom, jaké aktivity farmaceutů se počítají do CV. Na tomto místě bychom chtěli níže uvedenými adresami odkázat na pořadatele vzdělávacích akcí. Přes tyto odkazy se lze ve většině případů zaregistrovat/přihlásit na pořádané akce:

www.lekarnici.cz … v sekci Vzdělávání v autorizované části webových stránek ČLnK najdete upoutávky na semináře, konference, přednáškové večery, pracovní odpoledne, interaktivní dispenzační semináře, …

www.edukafarm.cz … webové stránky společnosti Edukafarm, s.r.o.

www.edukace.cz … webové stránky společnosti Pears Health Cyber, s.r.o. – semináře, konference, e-learning

www.euni.cz … webové stránky společnosti Pears Health Cyber, s.r.o. – e-learning

www.eunio.cz … Elektronická UNIverzita pro Ošetřovatelské profese

www.ipvz.cz … Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – kurzy, atestační příprava, stáže

www.nconzo.cz … Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – kurzy, atestační příprava, stáže

www.sukl.cz … Státní ústav pro kontrolu léčiv – semináře

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Předatestační příprava klinických farmaceutů

Ve 3. čísle (7. ročník, 2010) časopisu Edukafarm Farminews vyšel článek „Předatestační příprava klinických farmaceutů, koncepce oboru klinická farmacie“, v němž PharmDr. Daniela Fialová, Ph. D. popisuje současnou situaci týkající se přípravy klinických farmaceutů. Přečíst si ho můžete i zde.

Konzultační činnost v lékárnách

Mladí lékárníci by se také rádi zapojili do aktivity, která již probíhá v několika českých a moravských lékárnách, je jí poskytování odborných konzultací pacientům v lékárnách. Aby konzultační činnost (KČ) měla garantovanou kvalitu či mohla být v budoucnu hrazena ze zdravotního pojištění, vznikají v současnosti dokumenty, které KČ normalizují – metodické a doporučené postupy.

Metodický postup popisuje správné provádění KČ v lékárně, doporučené postupy slouží jako průvodce farmaceuta konzultací a obsahují množství podnětů a odkazů týkajících se vždy jednoho tématu. Tyto dokumenty lze nalézt na stránkách ČLnK v sekci Pro členy > Doporučené postupy.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CV) farmaceutů se řídí Řádem pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory (H-11), ve kterém se píše, že minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. V textu je dále konkretizováno kolik bodů lze získat za jednotlivé aktivity.

Mladí lékárníci si vytyčili jako jeden z hlavních cílů podporování CV tak, aby byla vždy zaručena vysoká odbornost praktikujících farmaceutů.

Řád pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK

Kde se vzdělávat čtěte zde.

Informace o atestaci

Mladí lékárníci podporují kontinuální vzdělávání v oboru. Jednou z možností, jak se kontinuálně vzdělávat je zařazení do atestační přípravy. Situace kolem získávání atestací je nyní velmi složitá. Mladí lékárníci chtějí podpořit racionalizaci a optimalizaci získávání odborné specializace tak, aby farmaceutům přinesla co nejvíce pro praxi.

Mladí lékárníci představeni na XX. sjezdu delegátů ČLnK

Mladí lékárníci byli představeni i na XX. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal ve dnech 5.-6. 11. 2010 v Benešově u Prahy. Zakládající členové ML se mimojiné setkali s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. Třešničkou na dortu bylo zvolení Mgr. Antonína Svobody do představenstva ČLnK.

zleva: PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Drahomíra Kubíková, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Antonín Svoboda