Mladí lékárníci v akreditační komisi

Mladí lékárníci, o. s. mají nově možnost ovlivnit budoucnost specializačního vzdělávání farmaceutů. Následující tři aktivní členové mL, o. s. byli nominováni do jednotlivých akreditačních komisí, mají poradní hlas při tvorbě vzdělávacího programu:

pro obor veřejné lékárenství: PharmDr. Antonín Svoboda,
pro obor nemocniční lékárenství: PharmDr. Drahomíra Kubíková
pro obor klinická farmacie: PharmDr. Dalibor Černý.

Mladí Lékárníci na Sjezdu ČLnK

Letošní Sjezd České Lékárnické Komory (ČLnK) byl velmi důležitý, protože delegáti Okresních sdružení lékárníků volili nové vedení ČLnK a směr, kterým se ČLnK bude ubírat v dalším období. Mladí Lékárníci požadují v oboru silné místo odborného a komunikačně dovedného lékárníka. V systému zdravotnictví vnímají důležité místo nezávislých veřejných lékáren a povolání lékárníka jako povolání svobodné a nezávislé. Ve všech typech lékáren musí být lékárník tím nezávislým odborníkem poskytující kvalitní lékárenskou péči. Přestože tyto teze některým provozovatelům zní odborářsky, vnímáme silnou pozici lékárníka jako nezbytnou pro rozvoj našeho oboru i jeho finanční ocenění. Jsme přesvědčeni, že tyto teze se i provozovatelům lékáren odmění v dobré budoucnosti. Proto se i mezi Mladými Lékárníky najdou mladí provozovatelé, kteří nesou zodpovědnost nejen za vlastní odbornou činnost, ale také za provoz celého lékárenského zařízení po odborné i ekonomické stránce.

Účast Mladých Lékárníků na Sjezdu ČLnK považujeme za úspěšnou. Jsou příslibem rozvoje a budoucnosti našeho oboru. Stále slýcháme o nečinnosti lékárníků nebo „Komory“. Mladí Lékárníci přicházejí s opačným – se zájmem o náš obor, jeho odbornou i ekonomickou perspektivu a respektovanou pozici v systému zdravotnictví s důrazem na profesní organizaci (ČLnK). Proto jsme také podpořili vytvoření druhého volného úvazku farmaceuta v práci pro profesní organizaci. Posílení České Lékárnické Komory a její akceschopnosti uvnitř i navenek považujeme za nezbytné. Ve volbách do vrcholných orgánů ČLnK byli Mladí Lékárníci zastoupeni více kandidáty. V čestné radě zasedne PharmDr. Miroslav Koška a v Představenstvu PharmDr. Alena Petříková. I další kandidáti byli jen těsně pod hranicí zvolení. Cílem Mladých lékárníků nebylo a není velká personální obměna, cílem je nabídnout naši aktivitu a postupné zapojení se do činností profesní organizace a kontinuální výměna zkušeností.

Věříme v plodnou činnost našich zvolených kandidátů. Prezidentem ČLnK byl zvolen PharmDr. Lubomír Chudoba a do Představenstva většina osobností, kterých si upřímně vážíme. Nové vedení je pro nás zárukou udržení správného kurzu vpřed. Věříme v dobrou budoucí spolupráci mezi Mladými Lékárníky a vedením České Lékárnické Komory.

Ve Znojmě dne 8. 11. 2011

PharmDr. Antonín Svoboda

předseda Mladí Lékárníci, o. s.

Ikona webu a diskuzního fóra mL

Před časem jsem vytvořil ikonku webu Mladých lékárníků , pomocí které si lze zkrátit cestu na naše stránky, pokud si ji uložíte do “oblíbených”.

Dny farmaceutické péče v Brně

Ústav aplikované farmacie Farmaceutická fakulta,Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a PACE vzdělávací program a Česká lékárnická komora a Mladí lékárníci, o.s. uspořádají Dny farmaceutické péče v Brně 9.–10. září 2011.

Konference (nejen) pro studenty 5. ročníku
Pátek 9. 9. 2011 9–16 hod.
Dopolední blok bude zahájen představením grantového projektu „Zkvalitnění praxe studentů farmacie“. Dále budou následovat praktická témata užitečná pro práci lékárníka, která si kladou zacíl ulehčit studentům vstup na povinnou šestiměsíční praxi do lékáren. Přednášky se budou věnovat významu komunikačních dovedností, efektivní struktuře rozhovoru v lékárně, organizaci výdejní činnosti v lékárně a velmi důležité oblasti základu psychohygieny lékárníka.
V odpolední části bude představen projekt Efektivní komunikace v lékárně III, který se soustřeďuje na komunikaci s pacienty, kteří se domluvit chtějí, ale z různých důvodů nemohou, tj. s pacienty se specifickými potřebami, zejména geriatrickými pacienty, pacienty trpícími smyslovým nebo duševním onemocněním, a pacienty ze sociálně a kulturně slabého prostředí.

Konference pro (nejen) mladé lékárníky
Sobota 10. 9. 2011 9–16 hod.
Sobotní program představí projekt PACE Health Coaching v lékárně. Koučing je jedním z progresivních směrů, který vede ke změně postojů pacienta k jeho zdraví i farmakoterapii. Představovaný projektse zaměří na problematiku odvykání kouření, boje s nadváhou a omezení stresu. Lékárník má pomocí nových způsobů koučování možnost pomoci pacientovi dosáhnout optimálního zdravotního stavu. Lékárníci najdou využití pro koučovací metody nejen v konzultační činnosti v lékárně. Běhemcelodenního programu účastníci poznají principy koučování a naučí se používat koučovací techniky, ato pomocí nácviku situací běžných v lékárně.
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti (120 míst) je počet přihlášek na sobotní program omezen. Konference je bez účastnických poplatků. Více informací a přihlášky najdete na stránkách FaF VFU Brno nebo zde.
Doufejme, že historicky první Dny farmaceutické péče položí pevný základ pro další ročníky i pro propagaci konceptu farmaceutické péče a health coachingu v širší lékárnické obci.
Přijměte naše srdečné pozvání na Dny farmaceutické péče a pojďte s námi oslavit 20 let existence brněnské farmaceutické fakulty.
Podrobnější program konference naleznete zde. Přihlašování na Dny farmaceutické péče naleznete zde.

Za organizační tým,
PharmDr. Alena Petříková

 

FIP Centennial Congress

3.-8. října 2012 proběhne v Amsterodamu výroční slavnostní konferenci FIP (Světová federace farmaceutů).
Své zážitky z minulého ročníku popisuje PharmDr. Alena Petříková takto: “Byla jsem na FIP vloni v Lisabonu (poprvé) a upřímně, byla to nejlepší konference, na které jsem kdy byla (veliká šíře programu, vybrala jsem si tam pravé lékárnické lahůdky).”
Více informací naleznete zde nebo se můžete s případnými dotazy obrátit na Mgr. Verču Šumpichovou, která pracuje pro FIP Young Pharmacists Group a pro FIP.
YPG Newsletter FIP Young Pharmacists Group naleznete zde.

Zakládající sněm občanského sdružení Mladí lékárníci

V pátek 27. 5. 2011 proběhl v Opavě zakládající sněm občanského sdružení Mladí lékárníci.

Sněm představil základní myšlenky Mladých lékárníků a organizátoři se snažili odpovědět otázky poměrně početného publika. Součástí sněmu byla volba do předsednictva sdružení, z 20 registrovaných členů zvolilo 18 hlasujících předsednictvo následujícího složení:

PharmDr. Antonín Svoboda, PharmDr. Drahomíra Kubíková, PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Veronika Šumpichová.

Předsedou sdružení se stal PharmDr. Antonín Svoboda, funkci místopředsedkyně bude vykonávat PharmDr. Alena Petříková.

Dále byly představeny pracovní skupiny (PS) Mladých lékárníku, krátkou informaci o jejich náplni naleznete v samostatném příspěvku. Otázky týkající se PS posílejte Aleně Petříkové na e-mail: petrikova.alena@gmail.com. Neváhejte se též diskutovat o práci PS v diskuzním fóru.

Záležitosti týkající se členské evidence, registrací členů a placení členských poplatků řešte s Drahomírou Kubíkovou (e-mail: kubikovad@seznam.cz).

Podněty týkající se funkčnosti webu mL zasílejte Pepovi Vaníčkovi (e-mail: pepa.vanicek@gmail.com)

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se, že aktivní členové brzy pokryjí celou mapu českého mladolékárenství!

 

 

Pracovní skupiny mL, o.s.

Na ustanovujícím sjezdu mL v Opavě bylo navrhnuto zřídit 5 pracovních skupin (PS), které si kladou za cíl vytvořit prostor pro sdílení informací a případné realizování konkrétních aktivit, které povedou k naplnění cílů sdružení Mladých lékárníků.

Pracovní skupina Vzdělávání

Cílem PS Vzdělávání je poskytnout prostor pro diskuzi zejména o specializačním vzdělávání (Atestace) a celoživotním vzdělávání. V současné době mL připravili dotazník o názoru účastníků atestačního řízení a druhý dotazník, který zkoumá názory lékárníků o principu celoživotního vzdělávání.

Pracovní skupina Veřejnost

PS Veřejnost se soustředí na zlepšení mediálního obrazu lékárníka mezi laickou ale i odbornou společností. Obsahem práce této PS bude diskutovat o způsobech, jak prezentovat lékárníka jako odborníka v oblasti farmakoterapie. Jednou z připravovaných aktivit mL a této PS bude druhý ročník ATB týdne na podzim 2011. Jako další se nabízí propagace lékárenství a odborných lékárenských rad skrze populárně naučné články v tisku.

Pracovní skupina Lékárenství

PS Lékárenství vytváří prostor pro diskuzi aktuálních témat v oblasti lékárenství, předává informace plynoucí od profesních a zájmových organizací (Česká lékárnická komora, Grémium majitelů lékáren, Česká farmaceutická společnost a jiné odborné společnosti).

Pracovní skupina Zahraničí

PS Zahraničí je platforma pro sdílení zkušeností zahraničních kolegů lékárníků a to skrze PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) a FIP (International Federation of Pharmacists). Tato PS se pokusí probudit a podpořit zájem lékárníků o dění na evropské a celosvětové úrovni.

Pracovní skupina Studenti

PS Studenti si klade za cíl ulehčit absolventům vstup do lékárenské praxe. PS chce studentům poskytnout srozumitelného a praktického průvodce prvních okamžiků v lékárně. Zároveň tato PS poskytne prostor školitelům lékárníkům pro diskuzi o odborném vedení studentů na povinné šestiměsíční praxi a v neposlední řadě bude sloužit jako možnost dozvědět se o možnostech zapojení lékárny do zahraničního výměnného programu SEP (Student Exchange Project).

Činnost pracovních skupin bude uskutečněna skrze emailovou konferenci. Každá pracovní skupina si ze svého středu zvolí vedoucího pracovní skupiny, který přímo komunikuje s místopředsedou Mladých lékárníků a informuje ho o činnostech skupiny a to čtvrtletně.

Členové sdružení mL se mohou zapojit aktivně i pasivně do všech PS. Pokud vás koncept pracovních skupin zaujal, kontaktujte mě (petrikova.alena@gmail.com).

Za Mladé lékárníky,

PharmDr. Alena Petříková