Novinky z akreditační komise KF

1) Tři členové akreditační komise byli nahrazeni, z toho 1 osoba byla bohužel i předsedkyně této komise PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., dále PharmDr. Kamil Hrubý a Mgr. Lucie Kotlářová

nahrazeni osobami:
PharmDr. Martin Šíma
Mgr. Irena Kopicová
Mgr. Zuzana Vašířová

Takže aktuální seznam sedmi členů této komise je:
Mgr. Jana Gregorová (předsedkyně)
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
PharmDr. Martin Šíma
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Mgr. Irena Kopicová
Mgr. Zuzana Vašířová
Mgr. Martina Maříková (místopředsedkyně)
+ já (můj hlas poradní spočívá v tom, že nemůžu volit předsedu a místopředsedu, ale jinak mám standardní hlasovací právo, např. můžu hlasovat o tom, komu bude/nebude udělena akreditace z KF)

Když to shrnu zákulisně: Dr. Fialová za nevyjasněných okolností odvolána, ale osobně si myslím, že Dr. Fialová byla dosud „mozkem“ akreditační komise a že její chybění zde přinese do budoucna problémy. Ale rád bych se mýlil.

2) Další bod programu bylo rozhodování o udělení akreditací pro následující pracoviště:
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce
Oddělení klinické farmacie Ústřední vojenské nemocnice
Pracoviště klinické farmacie Ústavní lékárny v FN Hradec Králové

U všech těchto pracovišť bylo kladně rozhodnuto o udělení akreditace, u lékárny na celý vzdělávací program (VP), u obou oddělení KF na VZ bez části „a) společný základ v lékárně“, kterou tato oddělení nemají.

3) Posledním důležitým bodem bylo projednávání návrhu již 5 krát přepracovávaného vzdělávacího programu pro obor KF, s tím, že Mgr. Gregorová uvedla, že co nevidět pošle nám všem jeho aktuální verzi, ke které se budeme moci vyjádřit, jisté je, že bude muset být zachován v nějaké podobě společný kmen (ministerstvo to vysloveně požaduje), což bude muset být ale dále projednáno z NL a VL, kvůli vzájemné prostupnosti oborů. Momentálně jde totiž o to, že ministerstvo připravuje novela 95, kde budou muset být jasně vydefinované kompetence osob bez spol. kmene, se spol. kmenem a pak s atestací.

Mějte se

PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

Specializační vzdělávání

Mladí lékárníci,
v současnosti probíhají diskuze nad změnami ve specializačním vzdělávání farmaceutů. Přikládáme současné pracovní návrhy Ministerstva zdravotnictví a průběh schůzek k tomuto tématu z 13. a 14. září 2012. V diskuzi můžete zaznamenat své nápady a připomínky a diskutovat nad možnými dopady změn pro lékárníky.

Zápis ze 13. 9. 2012, Zápis ze 14. 9. 2012, schéma postgraduálního vzdělávání

V následujícím dokumentu si můžete přečíst vyjádření mL v Návrhu změny systému postgraduálního vzdělávání farmaceutů.

 

 

Přihlášení na Seminář ke specializačnímu vzdělávání

Mladí lékárníci, o. s. ve spolupráci s Českou Farmaceutickou Společností a Českou Lékárnickou Komorou uspořádají v sobotu 14. dubna 2012 v Lékařském domě v Praze Seminář ke specializačnímu vzdělávání.

Program semináře:
9:00 registrace
9:30 – 11:15 1. blok (moderuje PharmDr. Stanislav Havlíček)
PharmDr. Antonín Svoboda – úvodní slovo, přivítání
PharmDr. Lubomír Chudoba – úvodní slovo prezidenta ČLnK
PharmDr. Petr Horák – rekapitulace současného stavu specializačního vzdělávání, srovnání současně platných vzdělávacích programů s nově navrhovanými, pohled IPVZ
PharmDr. Jan Horáček – problematika specializačního vzdělávání z pohledu člena akr. komise VL
PharmDr. Pavel Grodza – pohled na problematiku specializačního vzdělávání očima lektora IPVZ a předsedy Sekce Lékárenství ČFS ČLS JEP
Mgr. Michal Hojný – problematika specializačního vzdělávání z pohledu člena akreditační komise NL a vedoucího nemocniční lékárny
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. – specializační obor klinická farmacie – proč se má dále vyvíjet jako samostatný obor bez společného kmene s VL a NL
Mgr. Jiří Kotlář – obecný pohled na atestace očima zkušeného lékárníka (VL = veřejné lékárenství, NL = nemocniční lékárenství)
11:15 – 11:30 přestávka
11:30 – 12:30 2. blok: diskuse (moderuje PharmDr. Stanislav Havlíček)
12:30 ukončení semináře

e-Registrace byla ukončena, případní další zájemci se budou moci zaregistrovat od 9:00 přímo na místě.
Registrační poplatek 50 Kč bude vybrán na místě, pro registrované členy mL, o. s. platící členské příspěvky vstup zdarma.

Účast na semináři bude ohodnocena 4 body do celoživotního vzdělávání farmaceutů, certifikáty pošleme e-mailem.

Těšíme se na Vaši účast!

Seminář ke specializačnímu vzdělávání

Mladí lékárníci, o. s. ve spolupráci s Českou Farmaceutickou Společností a Českou Lékárnickou Komorou uspořádají v sobotu 14. dubna 2012 v Lékařském domě v Praze Seminář ke specializačnímu vzdělávání.

Cílem semináře bude:

  • Seznámit mladé lékárníky ve specializační přípravě i ostatní s aktuální náplní specializačního vzdělávání.
  • Informovat o kompetencích absolventů jednotlivých specializačních oborů a možnosti přechodu mezi obory.
  • Diskutovat nad smyslem a směřováním specializačního vzdělávání lékárníků v současnosti a budoucnosti.
Další informace (jména přednášejících, program a způsob přihlášení) zde již brzy zveřejníme.
Těšíme se na Vaši účast!

Seminář ke specializačnímu vzdělávání

V průběhu letošního jara Mladí lékárníci, o. s. plánují zorganizovat Seminář ke specializačnímu vzdělávání, jehož cílem bude:

Seznámit mladé lékárníky, zejm. ty ve specializační přípravě, s aktuální náplní spec. vzdělávání.
Informovat o přechodnosti mezi jednotl. obory a kompetencemi po absolvování spec. vzdělávání.
Diskutovat nad smyslem a směřováním spec. vzdělávání lékárníků v současnosti a budoucnosti.

Pozveme zástupce jednotlivých akreditačních komisí, IPVZ, ČLnK, GML, ČFS a farmaceutických fakult (HK, Brno).

Touto cestou bychom také chtěli zjistit zájem o seminář, prosím, vyjádřete svůj zájem v anketě vpravo, usnadní nám to organizaci. Děkujeme

Zárověň vyhlašujeme výsledky ankety ke článku Paciente, řekni o sobě vše! v MT s názvem: Souhlasíte se vznikem „Velkého bratra“ na MZ? 18,18 % respondentů (2) souhlasilo s výhradami, 81,82 % (9) nesouhlasilo.

Za mL, o. s.
PharmDr. Pepa Vaníček

Mladí lékárníci v akreditační komisi

Mladí lékárníci, o. s. mají nově možnost ovlivnit budoucnost specializačního vzdělávání farmaceutů. Následující tři aktivní členové mL, o. s. byli nominováni do jednotlivých akreditačních komisí, mají poradní hlas při tvorbě vzdělávacího programu:

pro obor veřejné lékárenství: PharmDr. Antonín Svoboda,
pro obor nemocniční lékárenství: PharmDr. Drahomíra Kubíková
pro obor klinická farmacie: PharmDr. Dalibor Černý.

Účast mL, o. s. v akreditační komisi oborů specializačního vzdělávání

Mladí lékárníci, o. s. v dopise z 15. srpna 2011 adresovaném ministrovi zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc. požádali o možnost spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání farmaceutů.

Odpověď z ministerstva je pozitivní, uvítají nominaci Mladých lékárníků, po jednom zástupci do každé akreditační komise.

Hledáme vhodné kandidáty na nominaci do akreditační komise oborů: Farmaceutická technologie, Klinická farmacie, Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a Radiofarmaka. Prosíme zájemce, aby se ozvali na e-mailovou adresu: mladilekarnici@gmail.com.

Atestace za 14 % stávající ceny!

Dle informace Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze 3. srpna 2011: Dnem 1.8.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády 225/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Podle tohoto nařízení, které představuje snížení poplatků za zkoušky, bude IPVZ od podzimu 2011 postupovat.

Více konkrétních informací zde.

Dříve o tom informoval již například server Medical tribune CZ.